Όροι χρήσης

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου & Πληροφορίες αποστολής

Γενικά Όροι χρήσης

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.desito.info ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΣΙΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ: EL801538010, Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη διεύθυνση:  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΥ ΔΡΑΜΑΣ , Τ.Κ. 66033

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.desito.info μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, συμμορφούμενο με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ευρύτερα γνωστός με τη συντομογραφία GDPR – ΓΚΠΔ), πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο όπου ενδελεχώς περιγράφεται η Πολιτική Απορρήτου και ειδικότερα οι Όροι Χρήσης, τα Προσωπικά δεδομένα, η Συγκέντρωση πληροφοριών, η Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών και η Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies).

Περιεχόμενο

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στο www.desito.info ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο www.desito.info ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η διάδοση και γενικότερα η χρήση των πληροφοριών καθώς και υπηρεσιών του www.desito.info από τους επισκέπτες, χρήστες ή συνεργάτες του για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση.Η χρήση των πληροφοριών και των λοιπών υπηρεσιών και στοιχείων που περιέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο, με σκοπό εμπορικό, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια.Ο δικτυακός τόπος www.desito.info παρέχει παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η περιήγηση σε αυτούς, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη.Τα μέλη, χρήστες έχουν την υποχρέωση να σέβονται όλους τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου όπως και των κανόνων περί ηθικής τάξης.

Εμπορικά ονόματα και πάσης φύσεως διακριτικά γνωρίσματα (σήματα, εικόνες, λογότυπα κ.τ.λ.) που αντιπροσωπεύουν το www.desito.info ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προστατεύονται από την νομοθεσία για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η χρησιμοποίηση τους στο δικτυακό τόπο με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευτεί ως εκχώρηση τους ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους, με οποιαδήποτε μορφή.Οι πληροφορίες και οι λοιπές υπηρεσίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο www.desito.info έχουν εμπορικό σκοπό και η χρήση τους επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια.Οι υπεύθυνοι του www.desito.info χουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και στους ανώτερους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου www.desito.info αποδέχεστε τους προαναφερθέντες όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.desito.info και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.desito.info προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.desito.info Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.desito.info χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».

Ασφάλεια συναλλαγών

Το www.desito.info δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.desito.info χει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η σύνδεσή στην ιστοσελίδα του www.desito.info, είναι ασφαλής με την χρήση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί (2048 bits) διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.desito.info.

Η σύνδεσή στην ιστοσελίδα του www.desito.info για τη ολοκλήρωση πληρωμών μέσω PayPal, είναι και αυτή ασφαλής διότι το PayPal χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer).

Τέλος, στο www.desito.info δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσετε ποτέ τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας.

Δήλωση απορρήτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της καθώς και τον αριθμό CVV ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Τo www.desito.info ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, νόμος Ν2472/97 που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας χρήση. Το www.desito.info με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Τo www.desito.info επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει εφόσον υπάρχει λόγος ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (πχ τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Cookies

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.desito.info και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.desito.info αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, το www.desito.info χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσουν/αναγνωρίσουν από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δε μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δε μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δε μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί. Στον Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα (απολύτως απαραίτητα cookies). Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά όμως δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, υπάρχουν και τα cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Διαδικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλες ιστοσελίδες. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Διαδικτυακού Τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

Τελευταία ενημέρωση Γενικά Όροι χρήσης στις 30.06.2020

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει μεγάλη σημασία για εμάς και θέλουμε η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων να είναι πλήρως ανοικτή και διαφανής σε εσάς. Η πολιτική απορρήτου μας καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

«ΔΕΣΙΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ: EL801538010, Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη διεύθυνση:  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΥ ΔΡΑΜΑΣ , Τ.Κ. 66033

Τηλέφωνο: 6906004242 (Εφεξής αποκαλούμενοι "εμείς") είναι διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και είναι υπεύθυνος για αυτά βάσει του εφαρμοστέου νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Ποτέ δεν μεταφέρουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτα μέρη. Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης και αν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα, καθώς και ποιες οι πιθανές συνέπειες αν επιλέξετε να μην το κάνετε.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο ( "ΕΟΧ "), αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρα εκτός ΕΟΧ. Κάθε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, θα χρησιμοποιήσουμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και την προστασία της ιδιωτικής ζωής για τις χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης

Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μετά την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα σας παρασχεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα φορητότητας

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο με βάση τη συγκατάθεσή σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή που μεταβιβάζεται σε εσάς ή μια άλλη χώρα. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν είναι σωστές, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.Αν έχετε λογαριασμό στην τοποθεσία, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία στη σελίδα του προφίλ σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από εμάς ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε διαδικασία επικοινωνίας με έναν από τους υπαλλήλους μας για να επιλύσετε μια ερώτηση που έχετε θέσει
 • Έχετε μια ανοικτή παραγγελία που δεν έχει αποσταλεί ακόμα ή έχει αποσταλεί μερικώς
 • Έχετε εκκρεμές χρέος προς εμάς, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής
 • Εάν είστε ύποπτοι για κακοποίηση ή έχετε καταχραστεί τις υπηρεσίες μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια
 • Το χρέος σας πωλήθηκε σε τρίτο μέρος τα τελευταία τρία χρόνια ή ένα έτος για τους αποθανόντες πελάτες
 • Η αίτηση δανείου σας απορρίφθηκε τους τελευταίους τρεις μήνες.
 • Εάν έχετε κάνει μια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για λόγους νόμιμου συμφέροντος

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει νόμιμου συμφέροντος.Δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί βάσεις για να γίνει αυτό, που υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή των νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης στο άμεσο μάρκετινγκ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην παραλαβή διαφημιστικών ανακοινώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και της ανάλυσης για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται από το μάρκετινγκ
 • Με την επεξεργασία των ρυθμίσεων στο προφίλ σας
Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει νόμιμου συμφέροντος, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης των νόμιμων λόγων.
 • Εάν ισχυρίζεστε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, πρέπει να περιορίσουμε την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και αντ ' αυτού να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης τους.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά είστε υποχρεωμένοι να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις.
Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας;

Παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και γι ' αυτό έχουμε μια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί τους στο info@desito.info

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται πάντα σε επεξεργασία με ανοικτό, ορθό και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων info@desito.info

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Αν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με λανθασμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Μπορούμε να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου μας. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Θα αναφέρουμε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, όπως ο σκοπός της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή τα δικαιώματά σας.

Ηλεκτρονική αγορά

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της διαδικασίας ηλεκτρονικών αγορών στον ιστότοπό μας, μέσω της επεξεργασίας των παραγγελιών σας και των επιστροφών σας μέσω των επιγραμμικών υπηρεσιών μας και της αποστολής ειδοποιήσεων σχετικά με την κατάσταση παράδοσης ή όταν προκύψουν προβλήματα Η παράδοση των στοιχείων σας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση των πληρωμών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα παραπόνων και εγγύησης σε σχέση με τα προϊόντα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας, την επικύρωση της νόμιμης ηλικίας για ηλεκτρονικές αγορές και την επιβεβαίωση της διεύθυσσής σας σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, email και αριθμός τηλεφώνου
 • Ιστορικό πληροφοριών και πληρωμών
 • Πιστωτικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες παραγγελιών
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία προωθούνται σε τρίτα μέρη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, για την επικύρωση της διεύθυλσής σας, των πρακτορείων επικοινωνιών για την αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας, εταιρειών αποθήκευσης και προμηθευτών σε σχέση Με την παράδοση της παραγγελίας σας. Παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή σας. Οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας για ελέγχους ταυτοποίησης και πίστωσης και οργανισμούς είσπραξης χρεών.

Λάβετε υπόψη ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της υπηρεσίας για τη διαχείριση και την παράδοση της παραγγελίας σας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέχρι να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Θα αφαιρέσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις παραγγελίες που δημιουργήθηκαν πριν 1825 μέρες.

Άμεσο μάρκετινγκ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε ειδικές προσφορές, έρευνες πληροφοριών και προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, τηλεφωνικών κλήσεων και τακτικού ταχυδρομείου.

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο, θα σας αποστείλουμε σχετικές πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας υπενθυμίσουμε τα είδη που έμειναν στο καλάθι αγορών σας και θα σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές. Όλες αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες βασίζονται στις προηγούμενες αγορές σας, στα στοιχεία στα οποία κάνατε κλικ και στις πληροφορίες που μας στείλατε.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και Ταχυδρομικός Κώδικας
 • Φύλο (αν επιλέξετε να μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες)
 • Σε ποια προϊόντα και προσφορές έχετε κάνει κλικ
 • Ιστορικό αγορών
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών, για παράδειγμα σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και τεχνικούς προμηθευτές για τη διανομή πληροφοριών μάρκετινγκ σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Ποτέ δεν μεταφέρουμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτα μέρη.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για τη λήψη πληροφοριών άμεσης διαφήμισης και μάρκετινγκ. Με εξαίρεση το διαφημιστικό υλικό μέσω ταχυδρομείου και καταλόγων που θα σας αποσταλούν με βάση το έννομο συμφέρον μας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας:

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ.Εάν το κάνετε αυτό, δεν θα είμαστε σε θέση να σας αποστέλλουμε πρόσθετες προσφορές για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία βάσει της συγκατάθεσης σας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται από το μάρκετινγκ
 • Με την επεξεργασία των ρυθμίσεων στο προφίλ σας
Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται για άμεσο μάρκετινγκ μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Το προφίλ μου

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε το προσωπικό σας προφίλ και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.

Θα σας παρέχουμε το ιστορικό και τις λεπτομέρειες των παραγγελιών σας και θα είμαστε σε θέση να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων για ειδικές προσφορές και διαφημιστικές επικοινωνίες). Θα σας παρέχουμε επίσης εύκολους τρόπους για να διατηρείτε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να διατηρήσετε τα είδη στο καλάθι αγορών σας, καθώς και την ευκαιρία να αξιολογήσετε και να αναθεωρήσετε τα προϊόντα που αγοράσατε από εμάς. Για να σας παρέχουμε συστάσεις για το σχετικό είδος, θα επεξεργαστούμε την πλοήγηση και την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, την ιστορία των αγορών και των κριτικών προϊόντων, καθώς και τα δεδομένα που μας στείλατε μέσω του λογαριασμού σας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε πρακτορεία και εργαλεία για ανάλυση και αξιολόγηση του προϊόντος.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον λογαριασμό σας βασίζεται στη συγκατάθεση που δίνετε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες για το προϊόν βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας:

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αν το κάνετε, ο λογαριασμός σας θα πάψει να υπάρχει και δεν θα σας παρέχουμε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέχρι να έχετε ένα ενεργό προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, ο λογαριασμός σας θα πάψει να υπάρχει και θα θεωρηθεί ανενεργός. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν υπάρχει ανεπίλυτη νομική διαφορά. Μόλις τερματιστεί η λήξη του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, επικοινωνώντας με info@desito.info Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας, να επεξεργαστούμε παράπονα και ερωτήσεις εγγύησης σχετικά με τα προϊόντα, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την παροχή τεχνικής βοήθειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λειτουργία συνομιλίας μας, τηλεφωνικώς ή μέσω του κοινωνικού Δίκτυα. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, email και αριθμός τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών
 • Πιστωτικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες παραγγελιών
 • Οποιαδήποτε αλληλογραφία σε ένα θέμα
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέχρι να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. μετά από 1825 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας παραγγελίας, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί αυτόματα.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για λόγους νόμιμου συμφέροντος:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον μας. Δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για να γίνει αυτό, που υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών ενεργειών.

Ανάπτυξη και βελτίωση

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να αξιολογήσουμε, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα συστήματά μας για όλους τους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, δεν θα αναλύσουμε τα δεδομένα σας σε προσωπικό επίπεδο και όλη η επεξεργασία θα γίνει με ψευδο-ανώνυμα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης που θα καταστήσει τις υπηρεσίες μας ευκολότερες στη χρήση, όπως η αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για την απλοποίηση της ροής των πληροφοριών ή η επισήμανση των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους πελάτες μας στο Ψηφιακά κανάλια και βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής για την αύξηση της ασφάλειας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας γενικά.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εάν επιλέξετε να μας τις παρέχετε:

 • Αριθμός πελάτη
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ρυθμίσεις λογαριασμού
 • Φύλο
 • Χώρα

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εάν έχετε κάνει μια αγορά:

 • Ιστορικό παραγγελιών
 • Πληροφορίες παράδοσης
 • Ιστορικό πληρωμών

Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τα cookies:

 • το ιατορικό των κλικς
 • Ιστορικό περιήγησης και περιήγησης
Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε εταιρείες που αναλύουν την κυκλοφορία Ιστού για να διερευνήσουν την τυπική συμπεριφορά των πελατών μας στο διαδίκτυο.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέχρι να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Μετά από 1825 μμέρες από την ημερομηνία της τελευταίας παραγγελίας, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί αυτόματα..

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, επικοινωνώντας με info@desito.info Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με το νόμο, τις δικαστικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και την επαλήθευση των λογιστικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους λογιστικούς κανόνες.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή/και την αναφορά πιθανών περιπτώσεων απάτης και άλλων εγκλημάτων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, επικοινωνώντας με info@desito.info Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Το "cookie " είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας και λαμβάνεται από αυτό κατά τις επόμενες επισκέψεις. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, αποδεχόμαστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies για να αποθηκεύσουμε την επιλογή σας όταν εργάζεστε με διάφορες λειτουργίες της ιστοσελίδας και των δεδομένων σας, σε περίπτωση που επιλέξετε "να παραμείνω συνδεδιμένος" όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας.

Χρησιμοποιούμε Cookies συνεδρίας όταν προβάλλετε προϊόντα ή για να επαληθεύσουμε ότι είστε συνδεδεμένοι. Αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, αυτός ο τύπος cookie διαγράφεται.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά cookies τρίτων για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων χρήστη σε συγκεντρωτική και ατομική μορφή μέσω εργαλείων ανάλυσης για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας και την παρουσίαση σχετικών πληροφοριών μάρκετινγκ.

Ορισμένα cookies τρίτων μερών καθορίζονται από υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies τρίτων κατασκευαστών που πραγματοποιούν παρακολούθηση από διαφορετικές σελίδες, ώστε να μπορούμε να σας κατευθύνουμε σε άλλους ιστότοπους ή κανάλια.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα συσχετίσουμε το "Αναγνωριστικό cookie" σας με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποστέλλονται και συλλέγονται σε σχέση με το λογαριασμό σας μόνο αν είστε συνδεδεμένοι.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, όπως ένα εργαλείο ανάλυσης για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας για να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Θα συνδέσουμε τα "cookies" σας με τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας, η νομική βάση βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα είστε σε θέση να επωφεληθείτε από όλα τα χαρακτηριστικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων για τη διαχείρισή τους, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Τελευταία ενημέρωση 2020-06-30

Πολιτική Επιστροφών

Η κατάσταση των προϊόντων ελέγχεται πριν την αποστολή της κάθε παραγγελίας. Εάν, ωστόσο, διαπιστωθεί πρόβλημα, ο καταναλωτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994 και σύμφωνα με όσα προβλέπει η Οδηγία 2011/83/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013), που τέθηκε σε ισχύ στις 13.06.2014, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής.

Η επιστροφή των χρημάτων θα αντιστοιχεί στην τιμή λιανικής του προϊόντος/προϊόντων που αγοράσατε και στα αρχικά έξοδα μεταφοράς, εάν υπάρχουν (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων, που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης ή πληρωμής άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης, που εμείς προσφέρουμε).

Το www.desito.info δικαιούται, να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις, ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 14 ημερών από την επιστροφή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται στο ίδιο μέσο πληρωμής με το οποίο ολοκληρώσατε την παραγγελία. Στις περιπτώσεις αντικαταβολής και τραπεζικής κατάθεσης πρέπει να μας δηλώσετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να γίνει η κατάθεση. Για τις επιστροφές είναι απαραίτητη η απόδειξη λιανικής. Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής.

Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών ειδών δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής. Αντιθέτως, στην περίπτωση επιστροφής ειδών για προσωπικούς λόγους τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο info@desito.info, με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και σημειώνοντας την ημερομηνία και τον αριθμό του παραστατικού αγοράς.

Εφόσον το www.desito.info, ενημερωθεί για την επιθυμία του πελάτη για άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα αποστείλει ηλεκτρονικά ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, προκειμένου να συμπληρωθεί από τον πελάτη.

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας, θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή εσφαλμένη αποστολή προϊόντων.

Σας ενημερώνουμε πως δεν δεχόμαστε επιστροφές σε συγκεκριμένα προϊόντα για την προστασία του καταναλωτικού κοινού:

 • Μαξιλάρια ύπνου, γεμίσεις μαξιλαριών, παπλώματα, μαγιό & μάσκες προστασίας δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής
 • Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε εποχιακά είδη

Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα είναι:

«ΔΕΣΙΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
ΑΦΜ: EL801538010,
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΥ ΔΡΑΜΑΣ , Τ.Κ. 66033